បេសកម្ម · និមិត្ត

본문 바로가기
>

WISE & PERFECT

Possibilities and Hane High Techlogogy

បេសកម្ម · និមិត្ត

បេសកម្ម · និមិត្ត

 • “បេសកម្ម”

  ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន
  ដោយមានលទ្ធភាព និង សមត្ថភាព
  គ្មានការកំណត់ និង
  បច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។
 • “និមិត្ត”

  ជាអ្នកដឹកនាំដែលមាន
  ការលូតលាស់ ក្នុងការបង្កើត
  តម្លៃសំរាប់អតិថិជននាពេលអនាគត
  តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យានិងការ
  ធ្វើអោយមាន សន្ទុះនៃ ថាមពលឡើង។

Core Value

 • ការច្នៃប្រឌិត

  មានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងចេះបត់បែន
  ដោយមិនមានការផ្លាស់ប្តូរនៅ ផ្នត់គំនិត
  ដែលតែងតែឈានមុខជានិច្ច។
 • ឯកទេស

  ដើម្បីអោយមាន ការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចកវិទ្យា
  នោះគឺតែងតែធ្វើ ការស្រាវជ្រាវជានិច្ច
 • សមត្ថភាព

  កំណត់ និងសំរេចគោលដៅ
  និងការបង្កើតថ្មី
 • ទំនុកចិត្ត

  បង្កើតអោយមានការកើតទំនុកចិត្ត
  រវាង ឧស្សហកម្មនិង ឧស្សហម្ម ។ ហើយ
  ឧស្សាហកម្មនិង អតិថិជន
Copyright ⓒ 2019 WIFECT All Rights Reserved.