ລະບົບສຽງກ່າວເຕື່ອນສາທາລະນະ

본문 바로가기
>

WISE & PERFECT

Possibilities and Hane High Techlogogy

ລະບົບທີ່ຢູ່ສາທາລະນະ

ລະບົບສຽງກ່າວເຕື່ອນສາທາລະນະ

ໂຄງສ້າງລະບົບ

ລະບົບສຽງກ່າວເຕື່ອນສາທາລະນະ

ຈຸດດີຂອລລະບົບ PA ຖ້າມີກໍລະນີເກີດຂຶ້ນຢູ່ກັບບ່ອນ, ມັນຈະແຈ້ງສະຖານທີ່ໃຫ້ບັນດາຄົນຍົກຍ້າຍໄດ້ຢ່າງໄວ ແລະ ຊັດເຈັນຕາມການແນະນໍາຄວາມປອດໄພຕາມສັນຍານລວມ, ປັບຮິບດ່ວນ, ປັບແຕ່ທາງໄກດ້ວຍວິທີ່ການນໍ້າໃຊ້ສຽງບັນທຶກ ແລະ ສຽງດົນຕີ

ຂໍ້ດີຕ່າງໆ

  • PA S / W ແລະອອກສັນຍານໂດຍອັດຕະໂນມັດປະຕິບັດງ່າຍ ແລະ ສ້າງໂປແງມຄຸ້ມຄອງງ່າຍ
  • ສາມາດຄຸ້ມຄອງທໍານອງສຽງຂອງແຕ່ລະກຸ່ມດ້ວຍວິທີການນໍ້າໃຊ້ການສົ່ງເມ!ະສົມອັດໜຶ່ງ, Boradcasting ກຸ່ມ ແລະ ATT.
  • ລະບົບປັບມີຄວາມສະຫຼາດດ້ວຍລະບົບການເຄື່ອນທີ່ປະສົມ
  • ລະບົບກະຈ່າຍສັນຍານດ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນເກັບໄຟ
  • ເປັນຕົວເອງຂອງລົະບົບຫຼາຍບົດບາດ, ເປີດສຽງແຈ້ງການ, ອອກສຽງ, ລະບົບອອກສັນຍານບອກເຕື່ອນດ່ວນ

ເປົ້າໝາຍເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

  • ເຮືອນ, ຫ້ອງການສາທະລະນະ, ໂຮງຮຽນ, ສະໂມສອນ, ໂຮງໝໍ, ອາຄານໃຫຍ່
Copyright ⓒ 2019 WIFECT All Rights Reserved.