ລະບົບຕິດຕາມການເຂົ້າອອກລະບົບ

본문 바로가기
>

WISE & PERFECT

Possibilities and Hane High Techlogogy

ລະບົບການຄວບຄຸມການເຂົ້າ-ອອກ

ລະບົບຕິດຕາມການເຂົ້າອອກລະບົບ

ໂຄງສ້າງລະບົບ

ລະບົບຕິດຕາມການເຂົ້າອອກລະບົບ

ລະບົບບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຈໍາກັດທາງອາກາດ, ສາມາດຕິດຕາມຈວນນວນຫຼາຍເປົ້າໝາຍດ້ວຍວິທີກໍານົດໂຄງສ້າງຕາໜ່າງກັບ RS232, RS485, TCP / IP ແລະ ETC.
ຕິດຕາມໂດຍອີງໃສ່ລະບົບມີກ່ອນໃນເຄື່ອງ ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອອອກລິຂະສິດໃຫ້ພະນັງງານທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ລູກຄ້າຢາກເຂົ້າອອກລະບົບ ແລະ ສາມາດເຂົ້າອອກຜ່ານການຄຸ້ມຄອງສໍານວນເອກະສານ, ແກ້ໄຂ້ຮິບດ່ວນໂດຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ໃຫ້ສາກທັນທີ່ໃນກໍລະນີມີບັນາຫທາງຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂາສານເພື່ອດັດປັບແຕ່ໄກ.

ຂໍ້ດີຕ່າງໆ

  • ສະກັດກັ້ນການເຂົ້າອອກລະບົບຂອງລູກຄ້າ
  • ສະກັດກັ້ນການເສຍລັບຂໍ້ມູນປິດລັບ
  • ຕິດຕາມການເຂົ້າອອກລະບົບໃຫ້ແຕ່ລະເຂດ ແລະ ເວລາລະອຽດ
  • ປັບແຕ່ທາງໄກ

ຂົງເຂດມູນໃຊ້

  • ການເຂົ້າອອກສູນກາງໃນບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ອາຄານທໍາມະດາ
  • ເຄື່ອນໄຫວຫ້ອງພິເສດໃນຮູບແບບທະນາຄານ ຫຼືຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ
  • ຕິດຕາມການເຂົ້າອອກໃນສໍານັກງານໃຫຍ່ຄື: ຫ້ອງການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຫ້ອງຄອມພູເຕີ
  • ຕQຄຸ້ມຄອງເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ/ຕິດຕາມການເຂົ້າອອກລະບົບ/ເຍື່ອງອາຫານການກິນ
Copyright ⓒ 2019 WIFECT All Rights Reserved.