ແນະນໍາລະບົບເຕັກນິກ

본문 바로가기
>

WISE & PERFECT

Possibilities and Hane High Techlogogy

ແນະນໍາລະບົບເຕັກນິກ

ແນະນໍາລະບົບເຕັກນິກ

ໂຄງສ້າງລະບົບ

ລະບົບຄວບຄຸມແບບບູລະນາການສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນເກັບຂໍ້ມູນແລະບັນທຶກຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ (ວັດແທກ)

ແນ່ໃສ່ຈຸດປະສົງປ້ອງກັນຮັກສາ, ຊ້ອມແປງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງສ້າງໄດ້ໝັ້ນຄົງດ້ວຍວິທີສົມທົບຂໍ້ມິນໃນລະບົບ
ແລະ ຮາກຖານລະບົບຕິດຕໍ່ກ່ຽວກັບເວລາປິຕິບັດການຕິດຕໍ່ສອງເບື້ອງຕໍ່ກັບຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຂອງສູນດ້ວຍວິທີຕັ້ງພາກສ່ວນບັນທຶກສຽງ
ແລະ ເກັບກໍາຫຼາຍປະເພດຂໍ້ມູນໃນລະບົບດັ່ງກ່າວລວມທັງບັນດາພາກສ່ວນຕິດຕາມລະບົບ ແລະ ຫ້ອງການຕິດຕາມສູນກາງ.

ຂໍ້ດີຕ່າງໆ

  • ໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງບັນທຶກ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໃນບັນດາຮາກຖານທ້ອງຖິ່ນ
  • ການຕິດຕໍ່ສອງເບື້ອງກັບກໍາມະກອນປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຂົງເຂດຂໍ້ມູນໄດ້ຈໍາແນກຢ່າງຄົບຖ້ວນໄປຄຽງຄູກັນກັບການຕິດຕາມເວລາປະຕິບັດຕົວຈິງ
  • ກະຕວງທີ່ຕັ້ງຖືກອຸຫະຕິເຫດດ້ວຍວິທີການສ້າງແຜນທີ່ອອກແບບ 3D ແລະ ພາບໄດ້ຖ່າຍກອວເວລາເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ກໍາມະກອນໃນກໍລະດີຮິບດ່ວນ
  • ສົມທົບຂໍ້ມູນໄດ້ໃຈແຍກເຂົ້າລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບຕິດຕາມສັງລວມຈະໄດ້ຮັບບັນດາຂໍ້ມູນຈາກການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເກັບກໍາ ແລະ ຂໍ້ມູນບໍລິເວັນທ້ອງຖິ່ນ.

ເປົ້າໝາຍການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ

  • ພູ, ທາງໃຕ້ດິນ, ຄັນຄູກັນໍ້າ, ໜອງບັນຈຸນໍ້າ, ເຂດຕອບສະໜອງນໍ້າ/ລະບາຍນໍ້າໃຫ້ໜອງ,ຂົວ

ຂົງເຂດມູນໃຊ້

  • ຕິດຕາມ /ສໍາຫຼວດບັນດາຮາກຖານ, ສະກັດກັ້ນ / ຄຕິດຕາມການເຊະເຈື່ອນ, ຕິດຕາມບັນດາບ່ອນອັນຕະລາຍ
Copyright ⓒ 2019 WIFECT All Rights Reserved.