ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចេញចូល

본문 바로가기
>

WISE & PERFECT

Possibilities and Hane High Techlogogy

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចេញចូល

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចេញចូល

រចនាសម្ព័ន

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចេញចូល

ការគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៃការចូលនិង ការចេញដំណើរ របស់វីហ្វេកថ៍ វាគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងចំនួននៃទីតាំង ជាច្រើនដោយការកំណត់បណ្តាញជាមួយ RS232, RS485, TCP / IP ។ ល។ ហើយវា មិនមានដែនកំណត់ទំហំណាមួយឡើយ។ និងមានភាព ងាយស្រួលសំរាប់ អ្នកដែលបានចូល និងសមាជិកក្រុមការងារ ដែលអាច ដោយត្រួតពិនិត្យ ប្រព័ន្ធតាមដាន(monitoring) ។ ក្នុងករណីដែលមាន បញ្ហាណាមួយ គឺបាន បញ្ជួនព័ត៌មានដែលទាក់ទងនិង បញ្ហានោះ តាមរយៈសារ SMSផងដែរ។.

ចំនុចពិសេស

  • មិនអោយពួក ក្រៅពីសមាជិក អាចចូលបាន
  • ទប់ស្កាត់ការបែកនៅព័ត៌មានណាមួយ
  • ត្រួតពិនិត្យការចូលនិងការចេញដំណើររបស់តំបន់ + ពេលវេលានីមួយៗ
  • ការលៃតម្រូវពីចម្ងាយ

អនុវត្តន៍

  • ការត្រួតពិនិត្យដែលនៅចំនុច កណ្តាលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងអគារ
  • ប្រតិបត្តិការលើ បន្ទប់VIPដូចជាធនាគារឬ ហាងលក់ផ្សេងៗ
  • គ្រប់គ្រងការចូលទៅកាន់កន្លែងសំខាន់ៗដូចជាទី ស្រាវជ្រាវនិងបន្ទប់ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ជាដើម
  • គ្រប់គ្រងការចូលនិងការចេញពីការងារ / ការត្រួតពិនិត្យច្រកចូលដំណើរ/ គ្រប់គ្រងអាហារ។ល។
Copyright ⓒ 2019 WIFECT All Rights Reserved.